347 downloads

Sử dụng nhãn hiệu hoặc sẽ mất quyền nhãn hiệu

Vietnam

Updated: Mar 23, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Sử dụng nhãn hiệu

Language

Categories

Covered clauses

General

  • Chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu do không sử dụng

  • Sử dụng nhãn hiệu thực sự

  • Sử dụng nhãn hiệu mang tính tượng trưng hay sử dụng danh nghĩa

  • Sử dụng nhãn hiệu với phiên bản khác với nhãn hiệu đã đăng ký

  • Bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu

  • Sử dụng nhãn hiệu - 6 mẹo thiết thực dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review