63 downloads

Tách đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam – Những điều bạn cần biết?

Vietnam

Updated: Feb 01, 2023

4 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • I. Tổng quan về tách Đơn đăng ký Sáng chế tại Việt Nam 1. Định nghĩa Tách đơn sáng chế không được định nghĩa trong Luật SHTT Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục tách đơn có thể được hiểu đơn giản là từ đơn đăng ký ban đầu, chủ đơn chủ động tách hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHTT), đơn sẽ tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi l

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review