223 downloads

Quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu – Một vụ việc hay để hiểu hơn về lợi ích của đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam

Vietnam

Updated: Jul 27, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu
  • Chồng lấn quyền nhãn hiệu và quyền bản quyền
  • Bảo hộ tài sản trí tuệ

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review