80 downloads

Phuc dap tu choi nhan hieu tai Lao tren co so nhan hieu xin dang ky mang tinh mo ta - 4 khuyen nghi quan trong

Lao People's Democratic Republic

Updated: Nov 03, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Nhiều nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ tại Lào bị từ chối với lý do: Nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ vì mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ.

Language

Categories


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review