127 downloads

Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam: 12 điều khoản quan trọng về sáng chế ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Vietnam

Updated: Jul 05, 2022

7 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Luật SHTT sửa đổi năm 2022 là sửa đổi lần thứ ba đối với luật SHTT ban đầu của Việt Nam được thông qua vào năm 2005, được sửa đổi vào năm 2009 và sau đó là năm 2019 (“Luật SHTT sửa đổi” hoặc “Luật SHTT năm 2022”).

Language

Categories


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review