91 downloads

Lieu co su nham lan trong ket luan giam dinh cua Vien Khoa hoc So huu Tri tue

Vietnam

Updated: Oct 28, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Nếu nhãn hiệu của bạn đáp ứng điều kiện bảo hộ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thì phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của bạn sẽ được xác định dựa trên mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là: Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ theo danh mục các sản phẩm/dịch vụ được đăng ký theo Đơn nhãn hiệu.

Language

Categories


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review