11 downloads

LEGAL REGULATIONS ON RECEIVING THE NON-REFUNDABLE SPONSORSHIP BY A SUBSIDIARY IN VIETNAM FROM ITS FOREIGN PARENT COMPANY (VIETNAMESE )

Vietnam

Updated: Jun 09, 2022


ADK VIETNAM LAWYERS

Verified user

ADK VIETNAM LAWYERS

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • legal

Language

Categories

Industries

Covered clauses

General

  • Công ty mẹ ở nước ngoài (“Công ty mẹ”) có được phép tài trợ khoản tiền không hoàn lại cho Công ty con ở Việt Nam không (“Công ty con”)?

  • Khoản tiền tài trợ không hoàn lại từ Công ty mẹ cho Công ty con có phải chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hay không?

  • Pháp luật về thuế đối với khoản tiền tài trợ không hoàn lại của Công ty mẹ cho Công ty con

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”)


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review