Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ (Shareholders' agreement)

Mongolia

Updated: Aug 07, 2020

26 clauses


MDS and KhanLex LLP

Verified user

MDS and KhanLex LLP

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Shareholders' agreement between a new shareholder (company) of a Company and 7 existing shareholders.
 • Компанийн шинэ хувьцаа эзэмшигч (компани) болон 7 хуучин хувьцаа эзэмшигчийн хооронд байгуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ
 • Incorporates all provisions essential for shareholders' agreement, including business of the new investor and objectives of the cooperation, shareholders' rights and obligations, management o
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд шаардлагатай бүхий л гол нөхцлийг багтаасан.
 • Includes Tag along rights
 • Sections needed to be filled are highlighted. Нөхөх хэсгүүдийг шарлуулсан.
 • English counterpart of the agreement is linked in Related documents. Англи хувилбарыг Related documents хэсгээс үзнэ үү.

Language

Categories

Industries

Covered clauses

Зүйл Заалт

 • Нийтлэг Үндэслэл

 • Нэр Томьёоны Тайлбар

 • Мэдэгдэл

 • Дүрмийн Харилцаа

 • Компанийн Үйл Ажиллагаа Ба Хамтын Ажиллагааны Зорилго

 • Хувьцаа Эзэмшигчдийн Шийдвэр

 • Компанийн Үйл Ажиллагааны Удирдлага

 • Компанийн Үйл Ажиллагаанд Хяналт Тавих

 • Санхүүгийн Бодлого Ба Ноогдол Ашиг

 • Үл Өрсөлдөх

 • Шилжүүлэх Санал Гаргах Тухай Мэдэгдэл

 • Нэгдэх

 • Шилжүүлэх Ерөнхий Журам

 • Тэргүүн Ээлжинд Худалдан Авах Эрх

 • "Хөлдөө Чирэх" Эрх

 • Дүрэм

 • Хугацаа Ба Гэрээг Цуцлах

 • Тайлбар

 • Үүрэг Бүхий Талууд

 • Заавал Биелэгдэх Шинж

 • Гэрээний Бүрдүүлбэр

 • Татгалзал

 • Бие Даасан Байдлын Заалт

 • Мэдэгдэл

 • Хэрэглэгдэх Хууль

 • Маргаан Шийдвэрлэх Болон Маргааны Харьяалал

 • Гэрээний Хэлбэр, Хувь


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review