188 downloads

Khieu nai thong bao tu choi bao ho nhan hieu tren co so nhan hieu xin dang ky mang tinh mo ta tai Viet Nam nhu the nao

Vietnam

Updated: Nov 07, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Có nhiều nhãn hiệu, thoạt nhìn, có vẻ như mang tính mô tả đặc tính nào đó của hàng hóa/dịch, nhưng bản chất, nó không hề mang tính mô tả. Do vậy, không phải trường hợp nào thông báo từ chối bảo hộ với lý do nhãn hiệu mang tính mô tả cũng có cơ sở.

Language

Categories


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review