-2 clauses

Гэрээний эрх, үүрэг шилжүүлэх гэрээ Novation agreement

Key description

  • Аливаа шалтгаан (компани өөрчлөн байгуулагдах, хөрөнгийг шилжүүлсний дагуу түүнтэй холбоотойгоор өмнө байгуулгадсан гэрээний эрх, үүргийг шилжүүлэх гэх мэт)-аар байгуулагдсан гэрээний эрх, үү

Batbuyan Sodnomjamts

Batbuyan Sodnomjamts

MDS and Khanlex LLP

$15.10

Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review