43 downloads

Đăng Ký Dược Phẩm Tại Việt Nam: Hợp Tác Chiến Lược Giữa KENFOX và AKAKABE

Vietnam

Updated: Nov 28, 2023

2 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Đăng ký lưu hành dược phẩm tại Việt Nam không chỉ là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ cao với các tiêu chuẩn của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn muốn thương mại hóa các sản phẩm dược phẩm tại Việt Nam, nộp hồ sơ đăng ký lưu hành dược phẩm tại Cục Quản lý Dược là thủ tục bắt buộc. Thực tế cho thấy rằng, trong quá trình kinh doanh dược phẩm, các hà

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review