Contract for performing service for detailed environmental impact assessment

Mongolia

Updated: Aug 07, 2020

23 clauses


MDS and KhanLex LLP

Verified user

MDS and KhanLex LLP

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Contract for performing service for detailed environmental impact assessment
 • Incorporates all provisions essential for service for detailed environmental impact assessment
 • Includes an annex for handing over document

Language

Categories

Covered clauses

Зүйл Заалт - Ерөнхий Зүйл

 • Нийтлэг Үндэслэл

 • Гэрээний Зорилго

 • Нэр Томъёоны Тайлбар

 • Гэрээний Талуудын Албан Ёсны Хаяг

 • Гэрээний Талуудыг Төлөөлөх Эрх Бүхий Этгээд

 • Баталгаа

 • Хууль Тогтоомж, Гэрээг Тайлбарлах

 • Гэрээг Байгуулсанд Тооцох

Гэрээний Зүйл

 • Гүйцэтгэх Ажил

 • Ажил Гүйцэтгэх Хугацаа

 • Туслан Гүйцэтгэгч Ажиллуулах

 • Ажлын Гүйцэтгэлд Хяналт Тавих

 • Ажлын Доголдлыг Арилгах, Гомдлын Шаардлага Гаргах

 • Мэдээлэл Солилцох, Мэдээллээр Хангах

 • Ажлын Гүйцэтгэлийг Хүлээлцэх

 • Ажлын Бичиг Баримт Хүлээлцэх

Гэрээний Төлбөр Тооцоо, Талуудын Эрх Үүрэг

 • Ажлын Хөлс

 • Төлбөр Тооцоо

 • Захиалагчийн Эрх, Үүрэг

 • Гүйцэтгэгчийн Эрх, Үүрэг

Бусад Зүйл

 • Нууцлал

 • Гэрээнд Нэмэлт Өөрчлөлт Оруулах

 • Гэрээний Зөрчлийг Арилгах, Гэрээ Цуцлах

 • Хариуцлага

 • Давагдашгүй Хүчин Зүйл

 • Маргаан Шийдвэрлэх

 • Хэрэглэх Хэл

 • Гэрээний Хавсралт

 • Гэрээ Байгуулсан

Хавсралт: Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Ажлын Даалгавар Болон Гүйцэтгэх Ажлын Цар Хүрээ

 • Ажлын Арга Зүй

 • Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээ Хийх Ажлын Үндсэн Чиглэл

 • Ажлын Зохион Байгуулах, Үе Шат

 • Хуудасны Төгсгөл

Хавсралт

 • Ажлын Бичиг Баримт Хүлээлцсэн Акт

 • Бичиг Баримт Хүлээлцсэн

Хавсралт

 • Тооцооны Үлдэгдлийн Баталгаа


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review