160 downloads

Cách tiếp cận để vượt qua từ chối bảo hộ Nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với Nhãn hiệu đối chứng đã hết hiệu lực tại Việt Nam

Vietnam

Updated: Mar 04, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Đảo ngược Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam luôn không đơn giản. Quy trình thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam phải tuân thủ quy trình chặt chẽ, nhiều bước: Thời gian thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam theo luật định diễn ra khá dài, báo cáo thẩm định được chuẩn bị và xem xét bởi thẩm định viên thứ nhất, thẩm định viên thứ hai và cuối cùng được trình lên Giám đốc Trung tâm nhãn hiệu để p

Language

Categories

Industries

Covered clauses

General

  • Nhãn hiệu hết hiệu lực vẫn có thể được sử dụng làm đối chứng để chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký

  • Không đơn giản chỉ cần chứng minh nhãn hiệu đối chứng đã không được sử dụng trong 5 năm tại Việt Nam

  • Một số điều cần lưu ý


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review