54 downloads

Các hướng dẫn xử lý đơn đăng ký SHCN trong giai đoạn chuyển tiếp theo Luật SHTT sửa đổi năm 2022

Vietnam

Updated: Apr 17, 2023

02 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Đồng bộ hơn, toàn diện hơn, hệ thống hóa hơn là những ưu điểm được trông đợi và kỳ vọng khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (“Luật SHTT sửa đổi 2022” hoặc “Luật SHTT hiện hành”) có hiệu lực từ 1/1/2023 với hơn 100 điều được sửa đổi, bổ sung trải rộng các đối tượng Sở hữu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, và quyền tác giả. Trên thực tế, sau khi sửa đổi l

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review